Program Wychowawczy

Program wychowawczy 2022-2023

Program wychowawczy
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Montessori w Zielonej Górze
na rok szkolny 2022/2023Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.01.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dnia 11.04.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2007r.
Nr 80 poz. 542 ze zmianami)
Wykaz dokumentów wykorzystanych podczas opracowania programu:

  • Konwencja o Prawach Dziecka
  • Statut szkoły

Cele i Wartości

Uważamy, że szkoła naszych dzieci powinna być im przyjazna i jednocześnie umożliwiać wszechstronny rozwój osobowy.
Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest wychowanie dobrego człowieka. Pragniemy także, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
W pracy wychowawczej największy nacisk kładziemy na stosunki międzyludzkie: tolerancję, komunikację, tworzenie trwałych więzi, wrażliwość, szacunek dla innych i siebie.
Uważamy, że główny ciężar wychowania spoczywa na rodzinie, ale każda lekcja jest lekcją wychowującą, a wszyscy nauczyciele są wychowawcami odpowiedzialnymi za realizację szkolnego programu wychowawczego. Każdy pracownik szkoły prowadzi działania wychowawcze na terenie szkoły i kontaktuje się z opiekunami klas, informując o zaistniałych sytuacjach.


Sylwetka absolwenta


Dążymy do tego, aby absolwent Szkoły Podstawowej Ślimaczek był człowiekiem twórczym, pozytywnie nastawionym do ludzi i świata oraz komunikatywnym. Ponadto:

  • dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
  • jego kultura osobista wyrażała się odpowiednim wyglądem i postawą,
  • troszczył się o środowisko przyrodnicze,
  • samodzielnie i odpowiedzialnie korzystał z mediów,
  • sprawnie komunikował się z innymi, wykorzystując różne modele zachowań,
  • konstruktywnie współpracował z grupą,
  • rozumiał wartość rodziny w życiu człowieka,
  • miał poczucie więzi z ojczyzną i regionem oraz świadomość obywatelską.

Droga ucznia i szkoły do przedstawionej powyżej i świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta szkoły jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane są w różnym tempie i z różną skutecznością. Opis oczekiwanych osiągnięć absolwenta naszej szkoły to pewien ideał, do którego prowadzić powinna działalność pedagogiczna szkoły.

Całość programu wychowawczego - do pobrania.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.